Oferta

Oferujemy Państwu:

 Obsługę administracyjną
 Obsługę księgową
 Utrzymanie czystości i porządku

Obsługa administracyjna:

 nadzór nad bieżącą konserwacją i usuwaniem awarii
 prowadzenie ewidencji lokali
 negocjacja i zawieranie umów na dostawę świadczeń i usług
 obsługa zebrań wraz z tworzeniem projektów uchwał
 udzielanie informacji Właścicielom
 prowadzenie dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego
 zlecanie okresowych przeglądów nieruchomości i kontroli urządzeń
stanowiących ich wyposażenie techniczne
 egzekwowanie praw wynikających z rękojmi
 reprezentowanie Wspólnoty na podstawie udzielonych pełnomocnictw

Obsługa księgowa:
 Prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
 sporządzanie planów i sprawozdań finansowych oraz deklaracji do Urzędu
Skarbowego
 sporządzanie rozliczeń mediów
 rozliczanie kosztów nieruchomości
 naliczanie odsetek za zwłokę i windykacja należności

Utrzymanie czystości i porządku:
 utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków
 pielęgnacja zieleni
 grabienie liści
 odśnieżanie