Oferta

Nasza kompleksowa oferta uwzględnia wszystkie czynności związane z obsługą budynku, bądź ich zbioru (osiedle). Zarządzanie nieruchomościami nie jest prostym zadaniem, jednak nasze wieloletnie doświadczenie, profesjonalne podejście oraz nabyte umiejętności sprawiają, że staje się ono o wiele prostsze. Każda podejmowana przez nas decyzja jest przemyślana oraz wcześniej dokładnie przedyskutowana, aby wszystkie strony (w tym Wspólnoty Mieszkaniowe oraz lokatorzy) zawsze były zadowolone ze współpracy. Dążymy do wypracowania jej partnerskich standardów.

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie – dostosowujemy nie tylko wykonywane czynności, ale i wynagrodzenie za nie. Właściwa obsługa nieruchomości to nie tylko sporządzenie dokumentacji, lecz również utrzymanie stanu technicznego wszystkich instalacji i innych elementów danego obiektu. Ponadto, w naszej ofercie znajduje się zarządzanie gospodarką finansową wspólnoty (księgowość) – wykonujemy rozliczenie wspólnot mieszkaniowych.

Bardzo istotną kwestią dla nas jest jak najwcześniejsza identyfikacja awarii, które wystąpiły w budynku, oraz ich likwidacja. Współpracujemy ze sprawdzonymi firmami naprawczymi, aby potencjalne problemy nie wpłynęły na komfort mieszkania lokatorów. Administrowanie nieruchomościami świadczymy przede wszystkim na terenie Lublina.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym zakresem naszych usług administracyjnych, które przedstawiliśmy Państwu poniżej.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIĄ:

Rejestracja Wspólnoty: uzyskanie numeru NIP, REGON, założenie rachunku bankowego.
Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w dotyczących jej sprawach.
Opracowywanie uchwał i regulaminów.
Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zapewnienie ciągłej dostawy mediów do nieruchomości poprzez zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie stosownych umów.
Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów ubezpieczeniowych.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACJĄ NIERUCHOMOŚCI:

Przejmowanie wszelkiej dokumentacji Wspólnoty.
Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali, udziałów oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień członkom Wspólnoty.
Zapewnienie porządku na terenie nieruchomości (także pielęgnacja zieleni i odśnieżanie).
Prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej.
Założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali.
Odczyt i prowadzenie ewidencji stanu i wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej).
Negocjowanie z usługodawcami warunków zawieranych umów.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ NIERUCHOMOŚCI:

Opracowanie planu finansowego Wspólnoty.
Obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów.
Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Składanie deklaracji podatkowych we właściwym Urzędzie Skarbowym i sprawozdań GUS.
Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach.
Opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej.
Rozliczenie wyniku finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z podjęta uchwałą.
Rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Wspólnotę.
Prowadzenie bieżących rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków.
Dokonywanie operacji finansowych Wspólnoty poprzez rachunek bankowy.
Archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.
Windykacja należności od zadłużonych właścicieli.
Naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek.

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STANU TECHNICZNEGO NIERUCHOMOŚCI:

Zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych.
Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw mediów, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.
Nadzór nad usuwaniem awarii.
Nadzór nad remontami i modernizacjami.
Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego.

CZYNNOŚCI DODATKOWE:

Sprzątanie klatek schodowych.
Utrzymywanie czystości wokół obiektów.
Koszenie trawy i szeroko pojęta pielęgnacja zieleni.
Odśnieżanie, posypywanie chodników i podjazdów piachem i solą.
Konserwacja, usuwanie usterek.