MSDOM
Zalew Zemborzycki
Renowacja tamy na Zalewie Zemborzyckim
Oczyszczalnia ścieków Hajdów

Naszym Klientom proponujemy kompleksową usługę z zakresu zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Dążymy do wypracowania partnerskich standardów współpracy.

Wynagrodzenie za świadczone usługi ustalane jest w drodze indywidualnych negocjacji.

Poniżej przedstawiamy Państwu szczegółowy zakres usług:

CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM NIERUCHOMOŚCIĄ:

Rejestracja Wspólnoty: uzyskanie numeru NIP, REGON, założenie rachunku bankowego.
Reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w dotyczących jej sprawach.
Opracowywanie uchwał i regulaminów.
Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej.
Zapewnienie ciągłej dostawy mediów do nieruchomości poprzez zawieranie, egzekwowanie i rozwiązywanie stosownych umów.
Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów ubezpieczeniowych.


CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACJĄ NIERUCHOMOŚCI:

Przejmowanie wszelkiej dokumentacji Wspólnoty.
Prowadzenie i aktualizacja wykazu właścicieli lokali, udziałów oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.
Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień członkom Wspólnoty.
Zapewnienie porządku na terenie nieruchomości (także pielęgnacja zieleni i odśnieżanie).
Prowadzenie korespondencji dotyczącej nieruchomości wspólnej.
Założenie i prowadzenie teczek właścicieli lokali.
Odczyt i prowadzenie ewidencji stanu i wskazań głównych i indywidualnych urządzeń pomiarowych w nieruchomości (tj. wodomierze zimnej i ciepłej wody, ciepłomierze, liczniki energii elektrycznej).
Negocjowanie z usługodawcami warunków zawieranych umów.


CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ FINANSOWĄ NIERUCHOMOŚCI:

Opracowanie planu finansowego Wspólnoty.
Obliczenie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów.
Prowadzenie ewidencji księgowej i pozaksięgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Składanie deklaracji podatkowych we właściwym Urzędzie Skarbowym i sprawozdań GUS.
Okresowe przygotowywanie informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości oraz przychodach.
Opracowywanie rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej.
Rozliczenie wyniku finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej zgodnie z podjęta uchwałą.
Rozliczanie zaliczek na media i usługi świadczone na rzecz właścicieli zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Wspólnotę.
Prowadzenie bieżących rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.
Imienne powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków.
Dokonywanie operacji finansowych Wspólnoty poprzez rachunek bankowy.
Archiwizowanie księgowych dokumentów źródłowych.
Windykacja należności od zadłużonych właścicieli.
Naliczanie i rozliczanie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat zaliczek.


CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM STANU TECHNICZNEGO NIERUCHOMOŚCI:

Zlecanie obowiązkowych przeglądów technicznych.
Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw mediów, odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości.
Nadzór nad usuwaniem awarii.
Nadzór nad remontami i modernizacjami.
Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
Prowadzenie książki obiektu budowlanego.